Politika Privatnosti

Opšte Informacije

Politika privatnosti predstavlja akt kojim se obavezujemo da ćemo u skladu sa najvišim standardima prakse i poslovanja, internim procedurama Društva i zakonskim i podzakonskim rešenjima, prilikom i u vezi sa pružanjem naših usluga, strogo se pridržavati pravila o zaštiti podataka o ličnosti. („Politika privatnosti“)

Korišćenjem naše platforme i usluga, dajete izričit, jasan i nedvosmislen Pristanak da obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na način i pod uslovima definisanim u okviru ove Politike privatnosti. Navedenu saglasnost dajete registracijom svog naloga, u pogledu kog dobrovoljno unosite Vaše podatke o ličnosti i obeležavanjem polja dajete saglasnost da možemo iste koristiti u svrhu i prema uslovima koji su propisani ovim pravilnikom. Na isti način, dajete pristanak da ćete se pridržavati i poštovati pravila i obaveze koje su određena ovom Politikom privatnosti, odnosno da ćete se uzdržavati od svakog kršenja i nepoštovanja odredbi ove politike i da ćete u najkraćem roku, na način propisan ovom politikom, prijaviti svaku neregularnost, nepravilnost i potencijalno kršenja podataka o ličnosti.

Svi pojmovi i termini definisani u ovoj Politici privatnosti imaju isto značenje i efekat kao što je opisano u našim Uslovima korišćenja, dok svi naslovi, nazivi i paragrafi korišćeni u ovoj Politici privatnosti služe isključivo kao pogodnost i referenca prilikom upoznavanja sa sadržajem dokumenta i ne utiču niti mogu uticati na tumačenje ili konstrukciju bilo koje odredbe sadržane ovde.

Ova Politika privatnosti reguliše upotrebu naše web stranice, usluga, vidžeta i drugih softvera, kodova i programa koje pružamo kao deo naše usluge. Za bilo kakvu drugu nedoumicu ili problem koji imate, molimo Vas da se konsultujete sa odredbama naših Uslova korišćenja koji regulišu način upotrebe i pružana naših usluga ili da nas kontaktirate prema podacima koji su određeni ovom Politikom privatnosti.

Molimo vas da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti i razumete pravila u vezi sa obradom podataka o ličnosti pre nego što nastavite da koristite naše usluge i dostavite svoje lične podatke. Ova politika pruža važne informacije o tome kako obrađujemo i štitimo vaše lične podatke. Ako se ne slažete sa uslovima ove Politike privatnosti, nemojte koristiti naše usluge ili dostavljati svoje lične podatke. Ako nastavite da koristite naše usluge nakon što smo objavili izmene ove Politike privatnosti, smatraćemo da ste se saglasili sa tim izmenama.

Šta je Podatak o Ličnosti

U skladu sa važećim zakonskim rešenjima podatak o ličnosti čini svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta (u daljem tekstu: „Podatak o ličnosti“ ili „Lični podatak“).

Izmene i Dopune Politike Privatnosti

Ovaj dokument predstavlja ažuriranu verziju Politike privatnosti koja je poslednji put izmenjena i objavljena na dan objavljen na poslednjoj stranici ovog dokumenta, od kog trenutka proizvodi pravno dejstvo i u potpunosti obavezuje Korisnike.

U slučaju da Politika privatnosti bude predmet izmene i dopune, Društvo će blagovremeno obavestiti Korisnike o predmetu izmene putem e-maila i ovde uneti datum poslednje izmene i dopune ovog akta. U svakom slučaju, preporučujemo Vam da povremeno pregledate ovu Politiku privatnosti kako biste ostali informisani o tome kako štitimo Vaše Lične podatke.

KO PRIKUPLJA VAŠE PODATKE O LIČNOSTI

sKlik24 je privredni subjekt sa registrovanim sedištem u Beogradu, Rep. Srbiji, specijalizovan u oblasti digitalnih, marketinških i promotivnih usluga kao i usluga obrade podataka, hostinga i dr. (u daljem tekstu: „sKlik24“ ili „Društvo“).

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Rep. Srbije (u daljem tekstu: „Zakon“) kao i važećim podzakonskim aktima, u zavisnosti od vrste obrade podataka o ličnosti, sKlik24 može biti rukovalac podataka o ličnosti u slučaju da se Korisnik saglasi da Društvo njegove podatke obrađuje u druge svrhe koje nisu neophodno radi ostvarenja učešća u okviru usluga koji pružaju Klijenti putem ove platforme, dok u pogledu obrade podataka o ličnosti radi prijema usluge koje pruža Klijent, Društvo ima svojstvo obrađivača podataka o ličnosti koja obrađuje podatke u ime i za svrhu koju je odredio Klijent odnosno Rukovalac.

OSNOV OBRADE PODAKATA O LIČNOSTI

Obradu podataka o ličnosti vršimo na osnovu Vašeg dobrovoljnog, određenog, informisanog i nedvosmislenog pristanka o obradi podataka o ličnosti koji je posebno određen u pogledu svrhe, načina, roka, teritorije i subjekta obrade podataka o ličnosti, uz prethodno obaveštavanje o svim aspektima obrade. (u daljem tekstu „Pristanak“).

Drugi pravni osnov za obradu podataka o ličnosti predstavlja ugovorni odnos kome Korisnik pristupa prilikom davanja saglasnosti radi upotrebe ove platforme i zaključivanja ugovora sa Društvom o pravilima i uslovima korišćenja platforme odnosno Uslova korišćenja.

U određenim situacijama, pravni osnov obrade podataka o ličnosti predstavlja legitimni interes za obradu podataka o ličnosti, u kojima je obrada neophodna radi sprečavanja prevara, zloupotreba ili vršenja krivičnih dela i drugih kaznenih prestupa putem ili posredstvom upotrebe ove platforme.

Podatke o ličnosti možemo obrađivati i ukoliko to zakon izričito zahteva od Društva odnosno ukoliko je to neophodno radi poštovanja pravnih obaveza Društva.

VRSTE PODATAKA

Identifikacioni podaci

Da biste pristupili našim uslugama ili koristili naš sajt, morate nam pružiti određenu vrstu informacija koje vas definišu kao Korisnika naših usluga. Drugim rečima, Lični podaci znače bilo koje informacije koje određuje i identifikuju osobu, bez obzira na to da li je to opisano kao identifikacioni broj, informacija o geografskoj lokaciji ili neka druga vrsta informacija. Ovi podaci naročito podrazumevaju sledeće podatke o Korisniku: ime i prezime, datum rođenja (opciono), email i broj telefona.

Kontakt informacije

Pre korišćenja naših usluga, zadržavamo mogućnost da Vam dostavimo određene formulare za popunjavanje, uključujući, bez ograničenja online ankete, promotivne ili reklamne formulare, obaveštenja ili druge forme koje mogu zahtevati da pružite lične podatke koji vas mogu identifikovati kao osobu (ime, prezime, email adresa, broj telefona). Ovi podaci se koriste isključivo pribavljaju na osnovu Vaše izričite saglasnosti koju možete dati prilikom pristupanja ovoj platformi.

Podaci prikupljeni od strane Klijenta

Podaci o ličnosti Korisnika prikupljaju se i obrađuju od strane Klijenta radi vršenja usluga koje pruža Klijent, a u skladu sa politikom privatnosti Klijenta. Društvo ni u kojoj meri ne obrađuje navedene podatke Korisnika i nema direktnu vezu sa licima čiji se lični podaci obrađuju a povodom navedenih podataka. Ukoliko se Vaši Podaci o ličnosti obrađuju od strane naših Klijenata i želite da opozovete saglasnost, molimo Vas da direktno kontaktirate Klijenta koji upravlja vašim Ličnim podacima. Saglasni ste i potvrđujete da Društvo ne preuzima niti snosi bilo kakvu odgovornost u vezi sa takvom obradom i saglasni ste da nas nećete držati odgovornim u vezi sa takvom upotrebom ili zloupotrebom vaših ličnih podataka. U svakom slučaju, visina štete usled neovlašćene upotrebe podataka ne može iznositi više od visine naknade koju Društvo primi od strane Klijenta po osnovu naknada za pružanje usluga.

Geografske podaci

Možemo pristupiti Vašim geografskim podacima kada se prijavite da koristite naše usluge ili pristupite našem sajtu kako bismo pratili i analizirali lokaciju korisnika isključivo u svrhu poboljšanja naših usluga.

Informacije o Vašoj kupovini usluge

Ovaj tip informacija pružate u situaciji kupovine usluga i ne ograničava se samo na informacije o kreditnoj i debitnoj kartici, već uključuje sve neophodne finansijske segmente koji su potrebni za zaključivanje transakcije uključujući broj bankovnog računa, broj debitne ili kreditne kartice, ime i prezime, adresu prebivališta ili boravišta, CVC kod, i dr.

Nelični podaci

Prikupljamo podatke o korišćenju naše platforme ili usluga koje su na njoj dostupne. Ova vrsta informacija može uključivati tip ili vrstu računara, tip pregledača i verziju dodataka, verziju pregledača, operativni sistem, vreme i datum vaše posete, stranice koje posećujete, vreme provedeno na stranicama, greške pri preuzimanju i drugu statistiku. Takođe možemo pratiti i analizirati agregatne podatke o upotrebi i volumenu statističkih informacija kako bismo poboljšali analitiku i funkcionalnost sajta.

U daljem tekstu navedene podatke ćemo zajednički označavati kao „Podaci“ a pojedinačno kao „Podatak“.

OBRADA POSEBNIH VRSTA PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo, ni na koji način niti u bilo kojoj meri, ne vrši obradu Ličnih podataka kojom se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji Korisnika.

ČIJI PODACI SE PRIKUPLJAJU

Prikupljamo Podatke od:

 • Posetilaca koji pristupe našoj web platformi;
 • Korisnika koji registruju nalog na našoj web platformi;
 • Klijenata sa kojim poslovno sarađujemo;
 • Trećih lica čiji su podaci pohranjeni (uploadovani) na našim serverima ili su na drugi način dostavljeni od strane naših Korisnika ili Klijenata s tim da ukoliko su ti podaci lični, iste ćemo obrađivati isključivo u slučaju posedovanja važećeg pravnog osnova.

PODACI MALOLETNIH LICA

Prikupljamo i obrađujemo podatke maloletnih lica ukoliko su navršila 15. godina i daju izričit pristanak za obradu podataka u skladu sa ovim pravilnikom.

Maloletnim licima koja nisu navršila 15. godina, zabranjuje se pristup ovoj platformi osim ukoliko na jasan i nedvosmislen način dokažu da poseduju pristanak roditelja koji vrši roditeljsko ili drugog zakonskog zastupnika maloletnog lica da pristupe ovoj platformi i koriste naše usluge.

Društvo neće obrađivati podatke lica iz stava 2. ovog člana ukoliko lica ne ispune navedene uslove odnosno obustaviće svaku obradu podataka za koju se ispostavi da je suprotna ovom članu pravilnika i istovremeno obavestiti Korisnika o zabrani korišćenja platforme do ispunjenja zakonskih uslova.

KAKO SE PRIKUPLJAJU LIČNI PODACI

Društvo prikuplja lične podatke Korisnika na jedan od sledećih načina:

 • Prilikom registrovanja na našoj platformi, Korisnik će dostaviti Identifikacione podatke radi kreiranja naloga;
 • Prilikom popunjavanja ankete, upitnika ili na osnovu drugog reklamnog ili promotivnog materijala Korisnik će dostaviti svoje Kontakt informacije;
 • Ukoliko Vaše podatke o ličnosti javno objavite;
 • Kada nam na drugi način dobrovoljno dostavite Vaše podatke o ličnosti uz izričitu saglasno da podatke možemo upotrebljavati u određenu svrhu;
 • Na osnovu ugovora o obradi podataka o ličnosti sa rukovaocem podataka o ličnosti Društvo pribavlja i obrađuje podatke o ličnosti u svojstvu obrađivača podataka o ličnosti;

Klijent prikuplja Lične podatke Korisnika putem naše platforme na neki od sledećih načina:

 • Prilikom izbora usluge Klijenta, Korisnik na osnovu saglasnosti pruža Klijentu na obradu podatke o ličnosti koje Klijent zahteva radi pružanja usluge.

Način, vrstu i svrhu obrade Podataka o ličnosti Korisnika od strane Klijenata, Klijent samostalno i nezavisno od ove Politike uređuje u okviru sopstvene regulative i procedure obrada Podataka o ličnosti. Društvo ni u kom slučaju neće pristupati niti obrađivati navedene podatke o ličnosti osim u slučaju postojanja važećeg pravnog osnova za obradu podataka.

Korisnik daje izričitu saglasnost da neće Društvo držati odgovornim za obradu Podataka o ličnosti koju je omogućio Klijentu, odnosno da se odriče bilo kakve naknade materijalne ili nematerijalne štete po osnovu zloupotrebe podataka o ličnosti koju omogućio Klijentu, odnosno ograničava visinu naknade štete do visine naknade koju Korisnik plati Klijentu ili Društvu za primljene usluge naplati od strane Klijenta.

SVRHE KORIŠĆENJA VAŠIH LIČNIH PODATAKA

SVRHA OBRADE PRAVNI OSNOV
Kreiranja i održavanja naloga Izvršenje ugovora sa Korisnikom
Interakcije i komunikacije Izvršenje ugovora sa Korisnikom
Obrade zahteva u vezi sa pružanjem usluga i tehničke podrške Izvršenje ugovora sa Korisnikom
Personalizacije sadržaja i oglašavanja Saglasnost Korisnika
Unapređenja kvaliteta, efikasnosti i funkcionalnosti naših usluga Saglasnost Korisnika
Sprovođenje istraživanja tržišta Saglasnost Korisnika
Dostavljanja update-a, sigurnosnih upozorenja, tehničkih obaveštenja, faktura, kao i drugih obaveštenja o podršci koja mogu poboljšati iskustvo korisnika podrške Izvršenje ugovora sa Korisnikom
Obaveštavanja o svakoj promeni u vezi sa našim uslugama, Uslovima korišćenja, Politikom privatnosti, Politikom kolačića ili bilo kojom drugom relevantnoj promeni Izvršenje ugovora sa Korisnikom
Ispunjenja i poštovanja zakonskih obaveza i postupanja po osnovu naloga državnih organa Izvršenje zakonom propisanih ovlašćenja
Sprečavanja prevare i drugih zabranjenih ili ilegalnih aktivnosti Izvršenje zakonom propisanih ovlašćenja
Bilo koje druge svrhe za koje ste dali saglasnost Saglasnost Korisnika
Bilo koje druge svrhe koja je otkrivena prilikom prikupljanja podataka Saglasnost Korisnika

Na osnovu posebne saglasnosti koju Korisnik daje prilikom registracije, Korisnik optira da bude obavešten o svim promotivnim i reklamnim kampanjama Društva, što predstavlja zakonski osnov za dostavljanje promotivnog sadržaja, materijala i drugih obaveštenja u formi emaila ili poruke, radi oglašavanja i promocije proizvoda i usluga Društva.

Korisnik u svakom trenutku može opozvati svoji pristanak za prijem promotivnog sadržaja u skladu sa prethodnim stavom, dostavljanjem emaila na adresu koja propisana članom XVII ovog ugovora.

SA KIM DELIMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI

Društvo kada postupa u svojstvu rukovaoca podataka o ličnosti, može odrediti drugo lice koje će u ime Rukovaoca obrađivati Podatke o ličnosti Korisnika, koje u potpunosti garantuje primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, na način na koji se obezbeđuje zakonska obrada podataka o ličnosti i zaštita prava lica na koje se podaci odnose. (u daljem tekstu: „Obrađivač“)

U tom slučaju, Društvo će sa Obrađivačem podataka o ličnosti zaključiti poseban ugovor kojim će u potpunosti urediti obradu podataka o ličnosti Korisnika, u okviru kog će definisati predmet i trajanje obrade, prirodu i svrhu obrade, vrstu podataka o ličnosti i vrstu lica čiji se podaci obrađuju, kao i prava i obaveze rukovaoca.

Vaše Podatke o ličnosti možemo u zavisnosti od situacije dati na obradu našim:

 • Zaposlenim u okviru Društva, kao i drugim angažovanim licima po osnovu ugovora o delu ili na drugi način;
 • Poslovnim jedinicama i ograncima koje posedujemo ili kontrolišemo;
 • Našim pružaocima usluga ili dobavljačima koji koriste Vaše Lične podatke kako bi Vam pružili usluge u naše ime ili kako bi nam pomogli u okviru naših poslovnih aktivnost, kao što su obrada plaćanja, pružanje korisničke podrške ili hostovanje naše platforme i servera;
 • Podugovaračima i podizvršiocima;
 • Revizorima, advokatima i drugim profesionalnim konsultantima;
 • Potencijalnim kupcima Društva u slučaju spajanja, akvizicije, bankrota, gašenja, preuzimanja našeg poslovanja;
 • Svakom nadležnom organu radi sprovođenja zakonskih mera uključujući sudove, javna tužilaštva, policiju i druga regulatorna tela;
 • Bilo kom trećem licu u cilju ostvarivanja legitimnih interesa osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose a koji zahtevaju zaštitu Podataka o ličnosti odnosno ukoliko je u pitanju maloletno lice;
 • Bilo kom trećem licu, bez ograničenja ili uskraćivanja, isključivo u vezi sa podacima koji nisu lični;

Ukoliko Obrađivač povredi odredbe ovog pravilnika, ugovora koji je zaključen sa Rukovaocem ili odredbe Zakona, određujući svrhu i način obrade podataka smatraće se Rukovaocem podataka u skladu sa Zakonom.

PRAVA KORISNIKA

Važno je da znate da na osnovu važećih propisa uživate određena prava povodom obrade Vaših podataka o ličnosti koja u svakom trenutku možete slobodno i bezuslovno koristiti, o kojima se možete detaljno informisati u produžetku:

PRAVO NA TRANSPARENTNOST

Ovom Politikom privatnosti Vas na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči obaveštavamo o svim informacijama koje se tiču Vaših prava u vezi sa obradom Podataka o ličnosti.

Po Vašem zahtevu za pružanje informacija postupićemo bez odlaganja a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, s tim da rok možemo produžiti za još 60 dana ukoliko to bude neophodno, imajući u vidu složenost i broj podnetih zahteva, o čemu ćemo Vas obavestiti u roku od 30 dana. Na sve zahteve upućene elektronskim putem, obavestićemo Vas recipročno na istu email adresu putem koje ste uputili Vaš zahtev.

Na svaki Vaš zahtev ćemo blagovremeno odgovoriti, dok ukoliko ne postupimo u skladu sa Vašim predlogom, blagovremeno ćemo Vas obavestiti o razlozima naše odluke, dok u svakom slučaju zadržavate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rep. Srbije (u daljem tekstu: „Poverenik“) odnosno pravo da zaštite svoje subjektivna prava pred nadležnim sudom.

Tražene informacije ćemo dostaviti bez naplaćivanja naknade, osim u slučaju ukoliko je zahtev Korisnika očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ukoliko se isti učestalo ponavlja.

U svakom slučaju zadržavamo pravo da prilikom odgovora na Vaš zahtev zatražimo dodatne informacije koje su neophodne za potvrdu Vašeg identiteta.

PRAVO NA PRISTUP

Imate pravo da znate da li obrađujemo Vaše Podatke o ličnosti, kao i da pristupite navedenim podacima. U tom slučaju, na Vaš zahtev obavestićemo Vas o svim neophodnim informacijama i uslovima obrade o kojima smo u skladu sa Zakonom dužni da Vas obavestimo.

PRAVO NA ISPRAVKU I DOPUNU

Imate pravo da se Vaši netačni Podaci o ličnosti isprave ili dopune bez nepotrebnog odlaganja, što može podrazumevati i davanje dodatne izjave kojim dopunjujete Vaše Lične podatke.

PRAVO NA BRISANJE

Imate pravo da zahtevate od nas kao rukovaoca da Vaše Lične podatke obrišemo u narednim slučajevima:

 • Lični podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni;
 • Opozvali ste pristanak za obradu Vaših Ličnih podataka;
 • Podneli ste prigovor na obradu Ličnih podataka na osnovu Zakona;
 • Lični podaci su nezakonito obrađivani;
 • Lični podaci moraju biti izbrisani radi izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca;
 • Lični podaci su prikupljeni od strane maloletnog lica u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva;

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE

Imate pravo da se obrada Vaših Podataka o ličnosti ograniči od strane Društva u skladu sa uslovima koje propisuje važeći Zakon.

PRAVO NA PRENOSIVOST

Imate pravo da svoje Podatke o ličnosti koje ste nam prethodno dostavili, zatražite i primite u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku kao i pravo da zahteva da ove Podatke prenesemo drugom rukovaocu, bez ometanja i ako je to tehnički izvodljivo pod uslovom da je obrada zasnovana na Vašem Pristanku i ukoliko se obrada vrši automatizovano.

PRAVO NA PRIGOVOR

U svakom trenutku imate pravo da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koja se vrše u skladu sa obradom koja je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu odnosno izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca, obradom koja je neophodna u cilju ostvarenja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, uključujući i profilisanje koje se vrši po tom osnovu, kao i obradom Podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja.

U tom slučaju, prestaćemo sa svakom obradom Podataka o ličnosti na koju se prigovor odnosi, osim ukoliko postoje posebni razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koje se podaci odnose ili su takvi podaci u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Prigovor se može podneti elektronskim putem, dostavljanjem na email adresu Društva koji je propisan članom XVII ovog Ugovora.

PRAVO NA OBRAĆANJE NADLEŽNOM ORGANU

Imate pravo da se obratite Povereniku ili nadležnom sudu radi zaštite Vaših Podataka o ličnosti.

PRAVO DA POVUČETE SAGLASNOST ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Ukoliko smo se oslanjali na Vašu saglasnost za obradu Vaših Ličnih podataka, imate pravo da tu saglasnost povučete u svakom trenutku. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost bilo koje obrade koja se vrši pre povlačenja.

Molimo Vas da imate na umu da se Vaša prava u vezi sa ličnim podacima mogu razlikovati zavisno od Vaše lokacije i jurisdikcije, odnosno da se određena prava ili određeni obim prava ili obaveze neće odnositi na Vas u zavisnosti od imperativnih odredaba zakona koji se primenjuju u Vašem slučaju.

KAKO ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE

Pružamo zaštitu Ličnih podataka kroz tehnološke i organizacione mere kako bismo zaštitili Vaše Lične podatke od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmena, neautorizovanog otkrivanja, neautorizovanog pristupa ili svake druge nezakonite obrade. Mere koje preduzimamo uključuju, ali nisu ograničene na:

 • Zaštitu podataka putem pseudonimizacije i kriptozaštite podataka o ličnosti;
 • Čuvanje podataka na posebnim serverima koji su zaštićeni lozinkama;
 • Čuvanje podataka putem SSL protokola;
 • Kontrolu fizičkog i bežičnog pristupa podacima i unosa podataka;
 • Korišćenje antivirusa i firewallova radi zaštite neovlašćenog upada u bazu podataka;
 • Postupak redovnog testiranja, ocenjivanja i procenjivanja mera zaštite;

Napominjemo da iako preduzimamo razumne korake kako bismo zaštitili Vaše Lične podatke, nijedan prenos podataka preko interneta ili metoda elektronskog skladištenja nije apsolutno siguran, stoga ne možemo garantovati apsolutnu bezbednost Vaših Podataka.

TRAJANJE OBRADE

Vaši Lični podaci se čuvaju dokle god je to neophodno u svrhu za koju su prikupljeni, u skladu sa zakonskim obavezama i legitimnim interesima. Period čuvanja može varirati u zavisnosti od vrste Podataka i svrhe obrade.

Primera radi, ukoliko povučete pristanak za dostavljanje promotivnog materijala, Vaši Podaci će biti automatski izbrisani.

MEĐUNARODNI PRENOS

Vaši Lični podaci mogu biti preneti izvan teritorije Republike Srbije, u tom slučaju ćemo Vaše podatke prenositi isključivo:

 • U teritorije država Evropske Unije;
 • U države koje su obezbedile odgovarajući stepen zaštite podataka o ličnosti u skladu sa važećim Zakonom;

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate bilo kakva pitanja, komentare ili zahteve u vezi sa ovom Politikom privatnosti ili načinom na koji obrađujemo vaše Lične podatke, možete nas kontaktirati putem e-maila na info@sklik24.com.

VAŽEĆI ZAKONI

Ova Politika privatnosti uređena je u skladu sa zakonima Republike Srbije i oni se primenjuju na sve aspekte pružanja usluga putem sajta, uključujući prikupljanje, obradu i čuvanje ličnih podataka Korisnika i posetioca Internet stranice. Sve pravne radnje ili postupci koji proizlaze iz ove Politike privatnosti podložni su isključivo nadležnosti sudova Republike Srbije.

Poslednja ažurirana verzija dana 15. septembar 2023. godine