USLOVI KORIŠĆENJA

Dobrodošli na našu web platformu! Molimo Vas da pre nego što pristupite našem sajtu i započnete sa korišćenjem naših usluga pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja, Politiku privatnosti i Politiku kolačića koji predstavljaju obavezujući sporazum između Vas i sKlik24 u pogledu svih prava, obaveza i odgovornosti koje proizlaze iz korišćenja naših usluga.

Reference

Korišćenjem naše Web platforme, susrešćete se sa izrazima "Mi", "Naša", „Društvo“ i „Kompanija“ (velikim ili malim slovima) koji će se svi zajedno odnositi na sKlik24. Svaka osoba koja koristi našu web platformu u daljem tekstu biće označavana kao "Vi", "Vaša" ili "Korisnik" (velikim ili malim slovima) i to će uključivati, ali neće se ograničavati na primaoce usluge, posetioce, lica koja na bilo koji način doprinose sadržaju, trgovce, potrošače, kupce i dr. U daljem tekstu će se sKlik24 i Korisnik, zajedno označavati kao „Strane“ ili pojedinačno kao „Strana“.

Obavezujući sporazum

Ukoliko odlučite da koristite Usluge Društva, registracijom naloga na našoj platformi dajete izričitu i nedvosmislenu saglasnost da budete obavezani ovim Uslovima korišćenja, Politikom privatnosti, Politikom kolačića i/ili bilo kojim drugim pravilnikom navedenim ili dostupnim putem na našoj platformi („Pravila platforme“, „Sporazum/i“ ili „Pravilnik/ci“). Drugim rečima, posećivanjem naše web platforme konkludentnom radnjom dajete saglasnost na Pravila platforme, dok ukoliko se registrujete u svojstvu Korisnika, popunjavanjem podataka i označavanjem odgovarajućeg kvadrata prilikom kreiranja naloga, dajete izričitu saglasnost za zaključenje sporazuma o korišćenju Usluga Društva.

Izmene

Zadržavamo pravo da izmenimo sve Sporazume, uključujući, ali ne ograničavajući se na Uslove korišćenja, Politiku privatnosti, Politiku kolačića i/ili bilo koja pravila navedena ili dostupna na platformi, po našem sopstvenom nahođenju, u bilo koje vreme, objavljivanjem izmenjenog obaveštavanja na platformi i dostavljanjem obaveštenje putem e-maila ili naloga koji ste prethodno registrovali kod nas. Ukoliko to odlučimo da uradimo, dopunićemo Pravila platforme u pogledu datuma poslednje izmene, tako da će promene postati efektivne od dana dostavljanja obaveštenja.

Skraćenice

Sve skraćenice ili sažeci koji su postavljeni na našem sajtu služe isključivo Vama za olakšanje prilikom upotrebe platforme i korišćenja naših usluga i nemaju pravno ili obavezujuće dejstvo osim onog navedenog u ovim Uslovima.

Pravno dejstvo

Ovi Uslovi korišćenja će proizvodi pravno dejstvo od trenutka kada počnete koristiti naš sajt ili usluge.

I - Definicije

"Korisnički sadržaj" predstavlja sav sadržaj koji nam pružite a odnosi se, bez ograničenja, na poruke, komentare, predloge, sugestije, e-mailove ili bilo koji drugi oblik usmene ili pisane komunikacije koji je dostupan putem veb platforme.

„Klijent“ označava našeg poslovnog partnera sa kojim imamo uspostavljenu saradnju u pogledu pružanja Usluga Društva putem našeg web platforme.

„Usluge Društva“ ili „Naše usluge“ označavaju usluge informacionog društva koje Društvo pruža Klijentima.

„Usluge Klijenata“ označavaju različite vrste usluga koje Klijent putem web platforme pruža Korisnicima.

„Web platforma“ označava internet stranicu, platformu, web sajt ili prosto softver putem kog pružamo usluge informacionog društva.

II - Prijava

Registracija

Da biste koristili Našu uslugu, dovoljno je da kreirate svoj nalog putem naše platforme, prilikom čega je potrebno da nam dostavite neophodne podatke kako bismo na najefikasniji način prepoznali i prilagodili Naše usluge Vašim potrebama, uključujući vaše ime, prezime, e-mail adresu, broj telefona, datum rođenja (opciono). Vaše informacije obrađujemo u skladu sa pravnim osnovom i u svrhu koja je definisana u okviru naše Politike privatnosti kojoj možete pristupiti ovde.

Tačne informacije

Unošenjem neophodnih podataka, garantujete da su sve informacije tačne, kompletne i istinite, i da ćete ih održavati tačnim i ažuriranim tokom korišćenja Naših usluga.

Potvrda putem e-maila

Nakon što se registrujete na našoj Web platformi, možemo Vas zamoliti da verifikujete Vašu email adresu koju ste nam prethodno dostavili klikom na link koji se nalazi u obaveštenju koje ćemo Vam istovremeno dostaviti, a kako bismo Vas identifikovali kao jedinog vlasnika e-mail naloga.

Jedan nalog

Nije dozvoljeno prodavati, deliti, iznajmljivati ili na drugi način omogućavati pristup našim uslugama ili sajtu. Svaka osoba ima dozvolu da ima samo jedan nalog.

III - Loyalty Program i Popusti

Loyalty program

Našim Korisnicima nudimo mogućnost prijave na naš loyalty program pod jasno definisanim uslovima koje će biti javno objavljeni i vidljivi na našoj Web platformi. Loyalty program našim Korisnicima omogućava mnogobrojne pogodnosti koji se mogu sastojati od različitih popusta na usluge, uključujući i besplatno pružanje usluga ukoliko Korisnik zadovolji uslove koji su određeni loyalti programom. Sami uslovi će biti posebno objavljeni na sajtu u pogledu svake konkretne usluge ili će se sveobuhvatno odnositi na korišćenje usluga putem Web platforme.

Popusti

Nezavisno od loyalty programa, možemo Vam u okviru konkretne usluge ili u vidu opšteg obaveštenja koje se tiče svih Usluga Klijenata dostupnih na platformi, ponuditi posebne popuste koji mogu biti iskorišćeni jednokratno ili u određenom periodu naznačenom u okviru same ponude. Ovi popusti se nude prema našem sopstvenom nahođenju sa jedinim ciljem da prikažemo karakteristike i kvalitet usluge i mogu biti predmet povlačenja u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja.

IV - Bezbednost Naloga

Odgovornost prilikom korišćenja naloga

Ovim putem dajete suglasnost i obavezujete se da ćete isključivo biti odgovorni za sve radnje koje mogu nastati korišćenjem Vašeg naloga, kao i da se odričete prava na naknadu štete odnosno isključujete pravnu odgovornost u odnosu na Društvo u pogledu bilo kakve štete koja nastane upotrebom ili u vezi sa upotrebom Vašeg naloga.

Monitoring

U svakom trenutku možemo nadgledati i nadzirati Vaš korisnički nalog i radnje koje preduzmete kako bismo odgovorili na Vaše zahteve za pružanje tehničke podrške, obezbedili pravilno funkcionisanje Naših Usluga i unapredili iste.

Čuvanje podataka

Korisnik je odgovoran za čuvanje podataka koje koristi prilikom pristupa našoj platformi uključujući email adresu, korisničko ime, lozinku, odgovore na sigurnosna pitanja uključujući i sadržinu samih pitanja. Korisnik se obavezuje da će pružiti razumne napore i preduzeti sve neophodne mere kako bi zaštitio i sprečio neovlašćeno korišćenje ili pristup uslugama i bez odlaganja nas obavestiti ukoliko je nalog hakovan ili ako je došlo do neovlašćenog korišćenja naloga i lozinke od strane trećeg lica.

Nezakoniti sadržaj

Dajete saglasnost i obavezujete se da nećete koristiti Naše usluge ili bilo koje druge funkcionalnosti naše web platforme kako biste prenosili bilo kakav nedozvoljen ili nezakonit sadržaj uključujući ovde bez ograničenja viruse, trojance, računarske crve ili druge zlonamerne sadržaje, kodove ili programe koji su dizajnirani sa ciljem da unište, prekinu ili ograniče funkcionalnost bilo kog softvera ili hardverske opreme.

V - Uslovi Korišćenja u Užem Smislu

Korisnik shvata i razume da Društvo ne garantuje funkcionalnost niti tehničku izvodljivost web platforme u određenim državama, entitetima i jurisdikcijama, s obzirom da to može biti zabranjeno ili ograničeno u skladu sa lokalnim propisima.

Korišćenjem Naših Usluga potvrđujete da ste punoletni ili maloletno lice starije od 15. godina, odnosno da imate neophodnu saglasnost roditelja i drugog zakonskog zastupnika za korišćenje Naših usluga odnosno Usluga koje Klijenti pružaju putem naše Web platforme.

Ako se registrujete u ime pravnog lica, ovim putem dajete saglasnost da je pravno lice koje zastupate registrovano u skladu sa zakonima države u kojoj ima registrovano sedište poslovanja, odnosno da u svojstvu zakonskog zastupnika posedujete zakonsko, statutarno ili ugovorno ovlašćenje da bez ograničenja supotpisom drugog lica preduzimate pravne i/ili faktičke radnje u ime i za račun tog pravnog lica.

VI - Usluge Klijenta i Društva

Usluge Klijenta

Klijent sam određuje vrstu, obim i modalitete pružanja usluge koje oglašava putem naše Web platforme, koje bez ograničenja može obuhvatati usluge frizera, restorana, kafića, supermarketa, masaže, automehaničarske usluge kao i usluge drugih uslužnih i ugostiteljskih delatnosti. Sve Usluge Klijenta koje su objavljene na Web platformi i isključivo predstavljaju ponudu koju Klijent tete-a-tete nudi Korisnicima i čiji prihvat ponude konstituiše ugovorni odnos između Klijenta i Korisnika, u pogledu kog Društvo ima status trećeg lica koje se nalazi izvan pravno-obligacionog odnosa Korisnika i Klijenta. Usluge Klijenata ne mogu ni na koji način biti u suprotnosti sa odredbama ovih Pravila društva, kao ni sa odredbama zakona Republike Srbije.

Usluge Društva

Društvo pruža usluge informacionog društva koje se sastoje u davanju u zakup virtuelnog oglasnog prostora u okviru softverskog sistema za oglašavanje koje se nalazi u vlasništvu Društva koje je dostupno na ovoj internet stranici. Putem oglašavanja Usluga Klijenata, Društvo omogućava Korisnicima da odaberu neku od ponuđenih Usluga, u pogledu koji Klijent direktno stupa u kontakt sa Korisnikom bez daljeg učešća Društva. Navedene usluge Društvo pruža posredstvom ove Web platforme, što znači da naši Uslovi korišćenja, Politika privatnosti i Politika kolačića u potpunosti regulišu svako korišćenje softvera, servera, koda i programa koji se nude u okviru pružanja informacionih usluga društva, uključujući korišćenje sajta i njegovih pratećih funkcija. Korisnik je odgovoran za pristupa internetu i samostalno obezbeđuje neophodnu opremu za korišćenje Usluge Klijenta.

Izvršenje usluge Društva

Obavezujemo se da ćemo pružiti maksimalni napor i trud da obezbedimo da usluge koje pružamo putem platforme budu u svakom trenutku dostupne, funkcionalne, blagovremene i bez grešaka, na zadovoljstvo Korisnika i naših Klijenata. Takođe, obaveštavamo Korisnike i Klijente da Društvo neće snositi nikakvu odgovornost za bilo kakve "prekide" ili nepotpuno izvršenje usluga, iz bilo kojih razloga, u okviru ili izvan naše kontrole, u pogledu čega svaki posetilac, Klijent ili Korisnik web platforme daje svoj izričiti pristanak. Istovremeno, priznajete i dajete saglasnost da nas nećete smatrati odgovornim za bilo kakav finansijski gubitak koji može nastati ili proizaći iz ili u vezi sa gubitkom podataka, gubitkom potencijalnih klijenata, gubitkom poslovanja, prekidom ili bilo kakvim poremećajem naših usluga, u okviru ili izvan naše kontrole.

Usluge trećih strana

Pored Usluga Klijenata koje su dostupne na našoj Web platformi možemo koristiti i usluge trećih lica kako bismo omogućili funkcionisanje naših usluga ili Usluga Klijenata na najefikasniji i najkvalitetniji način, na šta izričito pristajete bez daljih primedbi.

VII - Oglašavanje

Komercijalna poruka

Oglašavanje Usluga od strane Klijenta putem naše Web platforme predstavlja činjenje javno dostupnim komercijalne poruke koja mora da ispuni sledeće uslove:

 • poruka mora biti jasno identifikovana u trenutku kada je Korisnik primi,
 • lice koje objavljuje komercijalnu odluku mora biti jasno identifikovano,
 • svaki promotivni poziv za stavljanje ponude iz komercijalne poruke mora biti jasno identifikovan (uključujući i popuste i poklone),
 • uslovi koja moraju biti ispunjeni za stavljanje ponude iz komercijalne poruke moraju biti lako dostupni odnosno predočeni na jasan i nedvosmislen način.

Saglasnost Korisnika na upućivanje komercijalne poruke

Registracijom naloga i naručivanjem usluga Korisnik daje izričitu i nedvosmislenu saglasnost da mu Klijent u smislu zakona koji reguliše elektronsku trgovinu može uputiti komercijalnu poruku. U svakom slučaju, brisanjem naloga ili podnošenjem zahteva putem email adrese Društvu, Korisnik može u svakom trenutku dati opoziv pristanka na upućivanje komercijalne poruke.

Zabrana oglašavanja

Svim posetiocima naše web platforme zabranjeno je oglašavanja napred navedenog sadržaja, stoga Društvo ne snosi nikakvu građansku, krivičnu, ili prekršajnu odgovornost za postupanja naših Klijenata i Korisnika koja su u suprotnosti sa zakonom ili Pravilima platforme. Zabranjeno je oglašavanje:

 • Pornografije,
 • Duvana i alkoholnih pića,
 • Oružja, municije,
 • Psihoaktivnih supstanci,
 • Lekova i medicinskih proizvoda bez posebne dozvole,
 • Scena nasilja i destrukcija objekata,
 • Prikaza koji mogu da izazovu strah i agresivnost,
 • Ponašanje kojim se podstiče seksualno uznemiravanje,
 • Prikazivanje maloletnika u vezi sa seksualnošću,
 • Kojim se podstiču ili odobravaju postupci koji su zabranjeni propisima o zaštiti životne sredine,
 • Koje se u skladu sa važećim propisima smatra obmanjujućim,
 • Koje su skladu sa važećim propisima smatra prikrivenim,
 • Koje podstiče na diskriminaciju po bilo kom osnovu,
 • Koje podstiče ugrožavanje zdravlja i bezbednosti ljudi.

VIII - Linkovi na Sajtu

Odricanje

Treća lica mogu postavljati linkove ili reference koje vode na druge sajtove ili platforme koje nude usluge trećih lica u pogledu kojih mi ne posedujemo kontrolu niti preuzimamo odgovornost za štetu ili gubitke prouzrokovane korišćenjem ili oslanjanjem na sadržaj ili usluge dostupne na tim sajtovima. U tom smislu, izričito se slažete i priznajete da nas nećete smatrati odgovornim za takve događaje.

Dodatni troškovi

Sve dodatne naknade ili troškove koje nastanu korišćenjem usluga trećih lica putem linka ili referenci dostupnih na našoj platformu, u potpunosti snosi Korisnik.

Otkazivanje

U svakom slučaju zadržavamo pravo da otkažemo ili prestanemo sa korišćenjem linkova ili usluga trećih lica po našem sopstvenom nahođenju bez prethodnog obaveštenja trećih lica, Korisnika, Klijenata ili posetioca ove platforme.

IX - Plaćanje

Naknade

Naknadu za pružanje Usluge Klijenata isključivo određuje i naplaćuje Klijent u skladu sa svojim internim pravilima i politikom cena, na koju Društvo nema nikakvog uticaja niti direktnog načina naplate iste od strane Korisnika. Društvo reguliše sva svoja potraživanja, naknade i provizije isključivo sa Klijentom, nezavisno od visine, mogućnosti i načina naplate cene Korisniku za korišćenje Usluga Klijenta. Korisnik je saglasan da će Klijentu u celosti platiti naknadu za usluge koje izabere putem Web platforme na način i u visini koji odredi Klijent u opisu Usluge. Klijent zadržava pravo da jednoglasno, po sopstvenom nahođenju, menja naknade za Usluge, u bilo koje vreme, obaveštenjem Korisnika putem web platforme, e-pošte ili porukom putem naloga koji je Korisnik kreirao. Korisnik i Klijent su saglasni da sve nesuglasice i sporove koje proisteknu iz pružanja Usluga putem platforme rešavaju nezavisno i bez učešća Društva, pri čemu se u celosti odriču prava na naknadu štete, bilo direktne ili posledične, stvarne ili izgubljene dobiti, po obimu ili po osnovu, od strane Društva, njegovih ogranaka i povezanih lica, zaposlenih ili radnog angažovanih, čime isključuju svaku odgovornost ovih lica za umanjenje cene, povraćaj naknade ili isplate naknade štete ili troškova po osnovu pružanja Usluga ili u vezi sa pružanjem Usluga.

Obaveze Klijenta

Klijent je dužan da prilikom naplate cene izda fiskalni račun, uračuna i iskaže PDV (ukoliko je PDV obveznik), jasno i nedvosmisleno naznači cene odnosno posebno naznači da li su u navedene cene uključeni troškovi dostave, ostali manipulativni troškovi, porez i drugi troškovi koji na nju utiču, u pogledu čega Društvo neće imati obaveze niti snositi bilo kakvu odgovornost.

X - Sadržaj

Svi posetioci platforme koji doprinose stvaranju i oblikovanju sadržaja na platformi izričito daju pristanak i ovlašćuju nas da možemo koristiti takav Korisnički sadržaj u komercijalne i druge svrhe. Takođe, dajete saglasnost da sadržaj koji delite putem platforme:

 1. nije nelegalan i protivzakonit, nepristojan, uvredljiv, zloupotrebljavajući ili na drugi način neprihvatljiv,
 2. ne krši odredbe primenjivih zakona ili ne krši prava trećih lica u pogledu prava intelektualne svojine ili bilo kojih drugih prava,
 3. predstavlja sadržaj za čije postavljanje i deljenje putem platforme snosite punu krivičnu i materijalnu odgovornost,
 4. dobrovoljno i javno objavljujete zaštićene ili privatne podatke ili poslovnu tajnu na osnovu Vašeg izričitog pristanka.

Osetljiv sadržaj

Dajete saglasnost da nećete otpremati, slati ili dostavljati putem Web platforme, odnosno posredstvom pružanja odnosno primanja Usluge ili bilo koje druge dostupne funkcije na veb sajtu bilo kakav sadržaj koji uživa posebnu.zaštitu po osnovu zakona ili zahteva poseban tretman privatnosti, uključujući bez ograničenja informacije koje ne mogu biti predmet oglašavanja u skladu sa članom VII ovog pravilnika.

XI - Politika Privatnosti i Politika Kolačića

Pravilnici

Pažljivo smo uredili način, svrhu i druge uslove obrade podataka o ličnosti u okviru naše Politike privatnosti koja Vam je dostupna klikom na linku (hyperlink), kao i Politiku kolačića kojoj možete pristupiti takođe putem klika ovde.

XII - Tehnička Podrška

Redovna podrška

Za sve naše Korisnike koji su prethodno registrovali nalog kod nas, pružamo stalnu tehničku podršku putem sistema za podnošenje tiketa koji možete pronaći korišćenjem svog naloga ili putem dostavljanje zahteva preko email adrese objavljenoj na ovom sajtu.

Ograničenje

Zadržavamo pravo da uskratimo potpunu tehničku podršku Korisnicima koji koriste probnu i demo verziju odnosno regularnim Korisnicima usled okolnosti koje nas sprečavaju da radnju podrške izvršimo bez ometanja a koje nismo mogli predvideti, otkloniti ili sprečiti.

Dostupnost

Tehničku podršku pružamo u svakim radnim danom i subotom 00-24. Na svaki Vaš zahtev upućen putem sistema tiketa odgovorićemo u roku od 48 sati, odnosno putem email adrese u roku od 3 radna dana od sledećeg dana od dana prijema zahteva.

XIII - Prava Intelektualne Svojine

Autorska prava

Osim ako nije drugačije uređeno, sva autorska i druga prava intelektualne svojine u vezi sa bilo kojim sadržajem ili materijalom objavljenim na ovoj Web platformi u vezi sa pružanjem Usluge odnosno usluge informacionog društva pripadaju Društvu ili Klijentu ili su po osnovu licence data Društvu ili Klijentu na korišćenje. U tom smislu, zabranjeno je umnožavanje, distribuiranje i stavljanje u promet takvog sadržaja, odnosno emitovanje, reemitovanje, prilagođavanje, aranžiranje i izmena dela odnosno bilo koje drugo ekonomsko iskorišćavanje sadržaja koje u smislu zakona predstavlja autorsko delo a koje je objavljeno ili učinjeno dostupnim putem platforme od strane Društva, Klijenta ili drugog Korisnika.

Žigovi

Svi znakovi, trgovačka imena i drugi brendovi dostupni na ovoj web platformi predstavljaju zakonom zaštićeno pravo žiga koje se nalazi u vlasništvu Društva ili Klijenta odnosno po osnovu licence su data Društvu ili Klijentu na korišćenje. Zabranjeno je u prometu koristiti takve zaštićene znakove bez prethodnog dobijanja naše pisane saglasnosti ili pisane saglasnosti Klijenta.

Dizajn

Celokupan izgled web platforme uključujući prilagođene grafike, crteže, raspored fotografija i teksta, načina uređenja zaglavlja (header) i podnožja (footer) web stranice, skripte sajta, ikonice i foldere predstavljaju zaštićen industrijski dizajn koji se nalazi u isključivom vlasništvu Društva i isti se ne mogu umnožavati ili na drugi način komercijalno iskorišćavati u prometu, u celini ili delimično, bez prethodnog dobijanja naše pisane saglasnosti.

XIV – Ograničenje od Garancija

"U Viđenom Stanju" i "Kako Je Dostupno"

Korišćenjem naših usluga, priznajete i slažete se da su svi proizvodi i usluge vezane za ovaj veb sajt, bilo kakav materijal, sadržaj ili informacije objavljene na veb sajtu koje pružamo " u viđenom stanju " i "kako je dostupno".

Odricanje

U skladu sa najvišim stepenom koji je dozvoljen važećim zakonom, izričito odustajemo i vi odustajete od bilo kakvih i svih garancija, odgovornosti ili uslova bilo koje vrsta u vezi sa pružanjem naših usluga, uključujući usluge trećih lica bile one izražene ili podrazumevane, uključujući, bez ograničenja sve garancije o prodaji roba i usluga, saobraznost i dr.

Nema Garancija

Ne tvrdimo i ne garantujemo da će bilo koja upotreba naših usluga, uključujući usluge trećih lica, analize izvršene po vašem ličnom zahtevu, bilo kakav materijal, sadržaj isporučen vama kao deo usluge ili usluge informacionog društva biti bez grešaka, očekivanog kvaliteta, isporučen na pravilan način, bez smetnje, u neprekidnom trajanju, odnosno da će greške biti ispravljene ili da je web platforma odnosno serveri bez virusa ili drugih štetnih komponenti. Bilo koji rezultat očekivan ili postignut upotrebom web platforme ili usluga isporučenih putem veb platforme nije garantovan, niti garantujemo isporuku takve tačne, potpune i pouzdane usluge dobijene putem veb platforme. Štaviše, ne tvrdimo i ne garantujemo da su bilo koje objavljene statistike na našem veb sajtu tačne i ispravne. Statistike objavljene na veb sajtu rezultat su našeg posvećenog truda da se analiziraju i istaknu statistički podaci na osnovu uzoraka.

Izvan Jurisdikcije

Ukoliko se nalazite u jurisdikciji koja ne dozvoljava ograničenje od garancija u navedenoj meri, primenjivaće se najveći dozvoljeni stepen ograničenja od garancija.

XV - Ograničenje Od Odgovornosti

Ograničenje Štete

U skladu sa najvišim stepenom koji je dozvoljen važećim zakonom, ne ograničavajući se na njihove direktore, zaposlene, agente, izvođače radova, pružaoce usluga, podizvođače, dobavljače, osiguravajuća društva i predstavnike, neće biti odgovorni prema Vama ili bilo kom drugom licu za bilo kakvu direktnu, indirektnu, umišljajnu, posledičnu, specijalnu, kaznenu ili drugu štetu bilo kakve vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se na izmaklu korist, gubitak podataka, gubitak dobiti, gubitak u proizvodnji, gubitak u konverziji, nedostatke, greške ili štetu na Vašem veb sajtu, neaktivne skripte ili konflikte sa drugim skriptama, prekid poslovanja ili druge vrste štete koje nastanu na bilo koji način ili su povezane sa upotrebom ili nemogućnošću upotrebe usluga isporučenih od strane sKlik24 ili od strane Klijenta, uključujući usluge trećih lica koje su nastale greškom, ispravkom, virusima, pogrešnim podacima, kašnjenjem u radu i dr, nezavisno od toga da li je šteta zasnovana na ugovoru, deliktu, garanciji ili bilo kojoj drugoj pravnoj teoriji i nezavisno od toga da li ste obavešteni i kada obavešteni o visini i osnovu štete.

Ograničenje Iznosa

Naša odgovornost prema Vama za bilo kakvu štetu koja proističe iz ili je povezana sa ovim Uslovima korišćenja (za bilo koji razlog, bez obzira na oblik radnje), će u svakom slučaju biti ograničena na veći od (A) iznosa koji ste platili Klijentu za pružene usluge (6) iznosu koji je Klijent platio Društvu za izvršene usluge ili (B) sto evra. Postojanje više od jedne tužbe ne može uticati na povećanje ove granice. Dajete saglasnost da naši dobavljači, poslovne jedinice i davaoci licence neće snositi odgovornost za bilo kakvu vrstu štete koja proistekne iz ili u vezi sa ovim Uslovima.

Izvan Jurisdikcije

Ukoliko se nalazite u jurisdikciji koja ne dozvoljava ograničenje ili isključenje štete, primenjivaće se najveći dozvoljeni stepen ograničenja odn. isključenja.

Bitni Element Ugovora

Gore navedena ograničenja predstavljaju osnovni i bitni element sporazuma između Korisnika i Društva.

Obeštećenje i Zastupanje

Zastupanje

Izričito pristajete da ćete zastupati interese Društva, da ćete se umešati u sudski postupak na strani Društva, odnosno da ćete obeštetiti, na sopstveni trošak, bilo kakvu tužbu, prijavu potraživanja ili postupak pokrenut protiv Društva i/ili njegovih poslovnih jedinica, matičnih i zavisnih društava uključujući, ali ne ograničavajući se na njihove direktore, zaposlene, agente, izvođače radova, pružaoce usluga, podizvođače, dobavljače, osiguravajuća društva i predstavnike, uključujući i advokatske i sudske troškove, ukoliko je takva tužba, prijava potraživanja ili postupak proizašao iz ili u vezi sa Vašom upotrebom, ili postupanjem u vezi sa, našim uslugama ili Uslugama Klijenata, kršenjem ovih Uslova korišćenja, Politike privatnosti ili Politike kolačića.

XVI – Raskid

Raskid od strane korisnika

Korisnik može raskinuti ovaj sporazum u svakom trenutku tako što će obrisati svoj nalog i prestati da koristi naše usluge. Raskid od strane korisnika neće dovesti do povraćaja naknada već poručenih usluga. Korisnik će direktno sa Klijentom regulisati sva dospela plaćanja i/ili neizvršene usluge.

Raskid od strane Društva

Društvo zadržava pravo da raskine ovaj sporazum i obustavi pružanje usluga Korisniku u bilo koje vreme, iz bilo kojeg razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na povrede Pravila platforme. U slučaju raskida ovog sporazuma od strane Društva, Korisnik neće imati pravo na povraćaj naknade već poručenih usluga. Korisnik će direktno sa Klijentom regulisati sva dospela plaćanja i/ili neizvršene usluge.

Posledice raskida

Nakon raskida ovog sporazuma iz bilo kog razloga, pristup i korišćenje usluga će se odmah obustaviti, a svi sadržaji i podaci sačuvani na našem serveru mogu biti izbrisani ili trajno izgubljeni. Društvo neće biti odgovorno prema Korisniku ili trećem licu za bilo kakvu štetu ili gubitak koji proizilazi iz raskida ovog sporazuma, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak podataka, gubitak dobiti ili bilo koji drugi komercijalni ili imovinski gubitak.

XVII – Reklamacije

Ako imate prigovor ili zahtev u vezi sa našim uslugama, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila info@sklik24.com kako bismo vam pružili tehničku podršku i rešili vaš problem. Reklamacije će biti obrađene u skladu sa našom internom procedurom za rešavanje reklamacija. Društvo neće primati reklamacije koje se odnose na kvalitet pružanja usluge od strane Klijenta, stoga će Korisnik biti dužan da reklamaciju podnese direktno Klijentu u skladu i na način propisan internom procedurom Klijenta o rešavanju reklamacija.

XVIII - Završne Odredbe

Naslovi

Naslovi odeljaka i odredaba u ovim Uslovima služe samo kao referenca i ne treba ih tumačiti na način kako bi se izmenili, ograničili ili proširili bilo koji od uslova i odredbi navedenih u ovom sporazumu.

Ceo sporazum

Ovi Uslovi korišćenja, zajedno sa Politikom privatnosti, Politikom kolačića i bilo kojim drugim pravilima i uslovima koji se primenjuju na naše usluge, predstavljaju potpuni i konačni sporazum između Korisnika i Društva u vezi sa uslugama Društva i zamenjuju sve prethodne i istovremene dogovore, pregovore, izjave i garancije, bilo u usmenom ili pisanim obliku.

Odricanje

Naše nekorišćenje svih stečenih prava u okviru ovih Uslova i odredbi ne može se smatrati niti se može tumačiti kao odricanje od tih prava, osim ako to izričito ne priznamo.

Delimična ništavost

Ako se bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja smatra ništavom, nezakonitom ili neizvršivom iz bilo kog razloga, takva odredba neće imati pravnog dejstva na ostatak sporazuma koji će ostati na pravnoj snazi.

Prava trećih lica

Ovi Uslovi korišćenja nisu namenjeni i ne stvaraju nikakva prava za treća lica. Treće lica nemaju nikakvih prava u vezi sa ovim Uslovima korišćenja.

Primena zakona

Na ove Uslovi korišćenja primenjivaće se pozitivni zakoni Republike Srbije.

Sudska nadležnost

Svaka strana prihvata isključivu nadležnost sudova Republike Srbije.

XIX - Kontaktirajte Nas

Ako imate bilo kakvih pitanja, komentara ili zabrinutosti u vezi sa ovim Uslovima korišćenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-pošte na info@sklik24.com.

Poslednja ažurirana verzija dana 15. septembar 2023. godine